Zapisnik sa Sabora Udruge 2015

ZAPISNIK

Sa održanog Izbornog Sabora Udruge policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar, održanog dana 17. travnja 2015. godine, u Vukovaru, u Domu hrvatskih branitelja, sa početkom u 11,00 sati.

Početak sabora započeo je u 11,00 sati intoniranjem Državne himne.

Potom je predsjednik g. Vlado Iljkić otvorio rad sabora uz pozivanje svih nazočnih da minutom šutnje odaju počast svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima kao i umrlim braniteljima i prvom Hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

Predsjednik pozdravlja sve nazočne članove udruge, goste kao i izaslanika Grada Vukovara gradonačelnika g. Penave, gospodina Vjekoslava Karaulu i predstavnika Policijske uprave vukovarsko – srijemske.

Predsjednik g., Iljkić predlaže radno predsjedništvo od tri člana u sastavu:

 • Ivan Perić
 • Zoran Maričić
 • Đuro Levačić

Glasovanjem je jednoglasno prihvaćen prijedlog predsjednika.

U ime radnog predsjedništva na izboru se zahvaljuje g. Ivan Perić i predlaže:

DNEVNI RED:

 1. Izbor zapisničara i ovjerovitelja dva ovjerovitelja zapisnika,
 2. Poslovnik o radu izbornog Sabora,
 3. Izvješće o radu udruge,
 4. Izbor izbornog povjerenstva, od tri člana,
 5. Izbor verifikacionog povjerenstva od tri člana,
 6. Podjela glasačklih listića aktivnim članovima udruge.
 7. Izvješće Nadzornog odbora,
 8. Izvješće blagajnika,
 9. Predsjedavajući daje Saboru sva izvješća na usvajanje aklamacijom,
 10. Predsjedavajući predlaže razriješenje predsjednika i dopredsjednika kao i ostalih radnih tijela: Izvršnog odbora, nadzornog odbor i suda časti,
 11. Poziva aktivne članove Sabora da pristupe glasovanju,
 12. Nakon glasovanja, izborno povjerenstvo se povlači na brojanje glasova,
 13. Sabor donosi odluku o visini članarine za naredni period,
 14. Sabor predlaže smjernice za rad Izvršnog odbora za naredni period,
 15. Predsjedavajući daje riječ članovima udruge i gostima,
 16. Izborno povjerenstvo predaje zapisnik o prebrojanim glasovima i sve glasačke listiće predsjedavajućem,
 17. Predsjedavajući obznanjuje rezultate glasovanja,
 18. Pošto više nema pitanja niti prijedloga, predlaže Saboru donošenje odluke o izboru predsjednika i dopredsjednika,
 19. Za riječ se javljaju novo izabrani predsjednik udruge,
 20. Predsjedavajući zaključuje rad Sabora.

Ad1. Predsjednik stavlja Dnevni red na usvajanje uz konstataciju ima li kakvih izmjena ili dopuna dnevnog reda. Budući da nije bilo novih prijedloga daje ga na usvajanje, što je jednoglasno prihvaćeno.

Ad2. Predsjedavajući poziva g. Zvonimira Radoša da pročita Poslovnik o radu izbornog sabora. Nakon čitanja poslovnika, kako nije bilo primjedbi daje ga na usvajanje što je jednoglasno prihvaćeno.

Ad3. Aktualni predsjednik udruge g. Vlado Iljkić iznosi izvješće o radu udruge. Naznačuje kako je prije dva mjeseca na izvještajnom saboru podnio detaljno izvješće o radu udruge za prošlu godinu, a sada dodaje kako je nekoliko programa u tijeku, a posebice program "Kup dvanaestorice redarstvenika". Osim toga, ističe dobru suradnju sa svim članovima udruge posebice sa članovima radnih tijela i zahvaljuje se na suradnji.

Ad4. Predsjednik radnog povjerenstva predlaže izbor Izbornog povjerenstva od tri člana i to:

 • Vlado Iljkić
 • Slavko Štefančić
 • Franjo Veber

što je jednoglasno prihvaćeno.

Ad5. Predsjedavajući predlaže izbor verificiranog povjerenstva od tri člana i to:

 • Zvonimir Radoš
 • Mato Džigumović
 • Danimir Mažar

Član verificiranog povjerenstva g. Zvonimir Radoš konstatira kako su na izborni Sabor pozvani svi aktivni članovi njih 62 člana, a odazvalo se i prisustvuje sjednici sabora 32 aktivna člana, a među njima i predstavnici radnih tijela udruge. Dakle, postoji kvorum i sve odluke koje Sabor donese biti će punovaljane u skladu sa Statutom i Zakonom o udrugama.

Ad6. Predsjednik radnog povjerenstva poziva g. Vladu Iljkića da podjeli glasačke listiće aktivnim članovima za glasovanje.

Ad7. Predsjednik nadzornog odbora g. Slavko Marić podnosi izvješće o radu i konstatira da su sve odrednice udruge radile u okviru zakona.

Ad8. Blagajnik g. Željko Bondža iznosi stanje računa na računu udruge i u blagajni, te konstatira da je financiska situacija povoljna, odnosno da su rashodi u granicama planiranog, spram prihoda.

Ad9. Predsjedavajući otvara raspravu po svim izvješćima. Budući nije bilo pitanja, niti prijedloga, zatvara raspravu i sva izvješća daje na glasovanje, što je jednoglasno prihvaćeno.

Ad10. Predsjedavajući predlaže razrješenje dosadašnjeg predsjednika g. Vladu Iljkića i dopredsjednika g. Antu ljubića, kao i članove izvršnog odbora, nadzornog odbora i časnog suda. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad11. Predsjedavajući poziva Izborno povjerenstvo da provedu glasovanje, a aktivne članove da sudjeluju, te glasačke listiće odlože u pripremljenu zapečaćenu kutiju.

Ad12. Nakon glasovanja upućuje izborno povjerenstvo u drugu prostoriju na prebrojavanje glasova i pripremu izvješća o rezultatima glasovanja.

Ad13. Sabor jednoglasno donosi odluku da je članarina za naredni period za sve aktivne članove 100,00 KN.

Ad14. Predsjedavajući čita smjernice Sabora na provedbu Izvršnom odboru glede intezivnijeg okupljanja članova na politici rada udruge. Posebice više angažiranja aktivnih članova kroz programe i organizirano dežurstvo u uredu udruge. O ovim smjernicama nije bilo glasovanja.

Ad15. Predsjedavajući poziva članove udruge i goste da uzmu riječ. Prvi se za riječ javio Zapovjednik bojne 204 Vukovarske brigade g. Nikola Totch. Pozdravio je sve nazočne te istaknuo kako je policija bila prva oružana sila u obrani Hrvatske od srpske agresije i bila preteča stvaranju oružane sile Hrvatske u borbi protiv neprijateljske agresije na Hrvatsku u Domovinskom ratu.

Ad16. Izborno povjerenstvo predaje predsjedavajućem izvješće o izbornom glasovanju zajedno sa glasačkim listićima.

Ad17. Predsjedavajući obznanjuje kako su za izvršni odbor najviše glasova dobili:

 • Đuro Levačić
 • Želimir Car
 • Rafo Alandžak
 • Željko Bondža
 • Zvonimir Radoš
 • Ivica Ištuk

Za nadzorni odbor:

 • Slavko Marić
 • Milan Cindrić
 • Antun Mak

Za časni sud:

 • Darko Ivanović-Baljak
 • Vladimir Blažić
 • Slavko Žunabović

Za predsjednika udruge najviše glasova dobio je:

 • Mato Dudić

Za dopredsjednika:

 • Mato Džigumović

Ad18. Budući više nema primjedbi, niti pitanja predlaže Saboru donošenje Odluke o izboru novog predsjednika udruge i dopredsjednika, koja će se dostaviti sa ovim izvješćem Uredu državne uprave, što je jednoglasno prihvaćeno.

Ad19. Novo izabrani predsjednik udruge g. Mato Dudić zahvaljuje se na ukazanom povjerenju i daje obećanje da će zajedno sa radnim tijelima udruge učiniti maksimalno kako bi udruga nastavila dobar kontinuitet u radu. U svezi s tim, poziva sve članove, posebice članove koji su privremeno u pasivi zbog različitih razloga da se aktiviraju i da su im vrata udruge otvorena po svim aktivnostima za koje su zainteresirani.

Ad20. Predsjedavajući zaključuje rad Izbornog sabora u 12,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Ante Ljubić v.r.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
Vlado Iljkić v.r.
Zvonimir Radoš v.r.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >

Starije objave:

vodotroanj-ilustracija